1. Inleidende bepaling

Alle onderstaande voorwaarden die in dit document beschreven staan zijn van toepassing op alle commerciële transacties die betrekking hebben op producten van  Apotheek V. Devigne en in het bijzonder de bijbehorende webshop Onlinepharmabox.

Onlinepharmabox is een online onderdeel van Apotheek V. Devigne.

Door het plaatsen van een bestelling via Onlinepharmabox gaat u automatisch akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden die Apotheek V. Devigne hanteert bij online aankopen.

2. Afsluiten en aanvaarden van een overeenkomst

In de huidige algemene voorwaarden (verder Algemene Voorwaarden) staan de rechten en plichten van koper en verkoper beschreven aangaande bestellingen gedaan via de internetsite van Onlinepharmabox (www.onlinepharmabox.be) en het gebruik ervan. De bepalingen over het gebruik en de verkoop via Onlinepharmabox in deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde bindend. Het gebruik van Onlinepharmabox en het plaatsen van bestellingen op deze site geschiedt volgens de huidige Algemene Voorwaarden. Door het bezoeken van onze site en het bestellen van producten gaat de klant automatisch akkoord met de huidige Algemene Voorwaarden. Voor elke bestelling wordt er een nieuwe overeenkomst afgesloten tussen koper en verkoper. De Algemene Voorwaarden gelden op elk moment dat u de site bezoekt en bij elke transactie die u maakt.

Onlinepharmabox behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Te allen tijde zal een wijziging gecommuniceerd worden via de website. Het verder bezoeken of gebruiken van Onlinepharmabox betekent akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden die op dat moment gelden.
De gestelde Algemene Voorwaarden van Onlinepharmabox zijn de enige bindende regels die gelden op onze website. In elk ander geval is er een voorafgaand en schriftelijk akkoord nodig.
Onlinepharmabox veronderstelt dat elke bezoeker op de hoogte is van de huidige Algemene Voorwaarden. Tevens stemt elke bezoeker in met de geldende Algemene Voorwaarden bij het gebruik van de site Onlinepharmabox op welke wijze dan ook (e-mail, bestelbon).

3. Begrippen

3.1 Onlinepharmabox: de digitale omgeving van Apotheek V. Devigne, gelegen te Antwerpsesteenweg 30, 9080 Lochristi. KBO-nummer: BE 421.598.226, APB 443.505 met Dhr. V Devigne als apothekertitularis.

3.2 Cliënt: Elke natuurlijke- of rechterpersoon, bekwaam en boven de 18 jaar die een bestelling plaatst bij Onlinepharmabox. Elk individu die door de Wet als onbekwaam is aangeduid volgens artikel 1123 van het Burgerlijk Wetboek is niet gelegitimeerd aankopen te doen bij Onlinepharmabox. Alleen onder het gezag van een tussenpersoon en wettelijk vertegenwoordiger, geïdentificeerd overeenkomstig artikel 5 van de Algemene Voorwaarden is het toegestaan om onder de leeftijd van 18 jaar bestellingen te plaatsen. De Algemene Voorwaarden blijven te allen tijde geldend voor degene die de bestelling plaatst of optreedt als tussenpersoon en/of wettelijke vertegenwoordiger.

3.3 Bestelling: Het verzoek van een consument om een verkoopsovereenkomst aan te gaan betreffende hemzelf en Onlinepharmabox betreffende producten aangeboden in de online apotheek van Onlinepharmabox.

3.4 Productfiche: De bij elk afzonderlijk product gegeven informatie door Onlinepharmabox in de vorm van teksten, foto’s, grafieken, onderverdeling in welbepaalde categorie enz. ter verduidelijking van het aangeboden product.

3.5 Producten: De aangeboden artikelen in de webshop van Onlinepharmabox.

3.6 Transactie: Het proces van de betaling bestaande uit productselectie, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoord gaan met de betaling via credit card of andere digitale betaalmogelijkheden.

4. Producten

Het online aanbod via Onlinepharmabox is beperkter dan het assortiment van Apotheek A. Devigne. Niet beschikbare producten betreffen artikelen die niet online verhandeld mogen worden volgens wettelijke voorschriften. Het betreft hier grotendeels producten die alleen op recept verkrijgbaar zijn. De Belgische wetgeving verbiedt de uitvoer van geneesmiddelen. Ook om die reden is de keuze in de webshop beperkter. Slechts een beperkt aantal parafarmaceutische producten kunnen verkocht worden aan mensen met een andere nationaliteit dan de Belgische.

5. Cliënt

Om de veiligheid van de consument te beschermen is het verplicht om een account aan te maken indien u een bestelling wenst te plaatsen. Deze account bestaat uit een gebruikersnaam (e-mailadres) met een bijbehorend wachtwoord waarmee u zich bij elk volgend bezoek direct kunt identificeren op de website van Onlinepharmabox.

Onlinepharmabox gaat er van uit dat iedere bezoeker zijn accountgegevens strikt persoonlijk gebruikt. Het registreren is voorbehouden aan handelingsbekwame personen die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.
Volgens de bepalingen in de Algemene Voorwaarden zorgt een bezoeker zorgvuldig voor zijn inloggegevens en geeft hij/zij deze niet door aan derden. Tevens dient een bezoeker elke vorm van misbruik te verhinderen.
Te allen tijde behoudt Onlinepharmabox zich het recht voor om een bezoeker te vragen om bijkomende identificatiemiddelen (bijvoorbeeld in het geval van een elektronische identiteitskaart).

Bij elk vermoeden van of bij daadwerkelijk onrechtmatig gebruik van een account heeft Onlinepharmabox het recht om een waarschuwing op te leggen of het account van een gebruiker te blokkeren en op te heffen. Tevens kan eventuele geleden schade op de gebruiker verhaald worden.
De gebruiker is in elk geval verantwoordelijk voor het gebruik en eventueel misbruik van zijn of haar gebruikersnaam en/of wachtwoord.

6. Voorafgaande waarschuwing

6.1 Onlinepharmabox benadrukt dat alle beschikbare producten met de grootste zorg gebruikt dienen te worden. Neem daarbij altijd het advies van een wettelijk erkende arts of therapeut in acht en handel niet zonder dat u weet hoe te handelen.

6.2 Onlinepharmabox probeert de aangeboden producten zo goed mogelijk te voorzien van de bijbehorende informatie. De productbeschrijvingen worden regelmatig gecontroleerd door een erkende apotheker. Echter, een productbeschrijving kan nooit een vervanging zijn van een medisch advies of diagnose aangezien Onlinepharmabox geen inzicht heeft in het medisch dossier van een cliënt.

6.3 Informatie omtrent eerdere bestellingen wordt door Onlinepharmabox alleen om logistieke redenen opgeslagen. In acht dient genomen te worden dat Onlinepharmabox op geen enkele wijze waarschuwingen kan uitgeven over een eventuele overdosis aangezien de opgeslagen informatie louter informatief wordt gebruikt.

6.4 Onlinepharmabox adviseert gebruikers om alleen een product te bestellen waar hij/zij bekend mee is en waarvan hij/zij op de hoogte is betreffende eventuele bijverschijnselen en uitwerkingen. Bij twijfel wordt geadviseerd om eerst een medisch specialist of een arts te raadplegen zonder het product verder te gebruiken.

6.5 Onlinepharmabox wijst haar bezoekers op het feit dat wettelijke en deontologische regels er toe kunnen leiden dat een apotheker-titularis een bestelling nietig kan verklaren in het geval dat een bestelling volgens de apotheker-titularis niet volgens de eerder genoemde regels geplaatst is.

7. Bestelling

7.1 Elke bezoeker dient met grote zorgvuldigheid zijn/haar gegevens in te vullen. De door de cliënt gegeven informatie is bindend. Foutieve gegevens kunnen er toe leiden dat het leveren van een bestelling problematisch is.
Onlinepharmabox is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het foutief of incompleet verstrekken van gegevens door de cliënt. Eventuele problemen vallen eveneens niet onder de verantwoordelijkheid van Onlinepharmabox.

7.2 Het automatische registratiesysteem van Onlinepharmabox biedt voldoende bewijs betreffende de inhoud en datum van de bestelling.

7.3 Op het moment dat de bestelling correct ontvangen is bij Onlinepharmabox ontvangt de cliënt automatisch een bevestiging per e-mail. De bezoeker dient er voor te zorgen dat het opgegeven e-mailadres juist is en actief. Vanaf het moment dat de e-mailbevestiging is verzonden is de koopovereenkomst definitief en onherroepelijk.

7.4 Onlinepharmabox is te allen tijde gerechtigd om een bestelling niet te behandelen of te annuleren zonder verdere uitleg. Ook wanneer er zich betalingsproblemen voordoen of eerdere betalingsweigeringen zich hebben voorgedaan, behoudt Onlinepharmabox zich het recht voor om bestellingen te annuleren.

7.5 Het bestelproces is afgerond op het moment dat Onlinepharmabox de bestelling aanvaardt en nadat de cliënt voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen inclusief het betalen van de verzendkosten op de gekozen betaalwijze.

7.6 Onlinepharmabox heeft een grote voorraad. Indien een aangevraagd product toch niet op voorraad is, wordt de cliënt altijd op de hoogte gesteld van de leveringstermijn. De cliënt heeft in dit geval de mogelijkheid om kosteloos de bestelling te wijzigen of te annuleren. Onlinepharmabox probeert voorraadproblemen altijd zo snel mogelijk op te lossen.

8. Prijs

8.1. De prijzen vermeld op Onlinepharmabox zijn in Euro’s en inclusief BTW. Bijkomende verzendkosten worden niet vermeld op het productfiche.

8.2 Op de bestelbevestiging vindt de cliënt de definitieve prijs. Het totaal is inclusief BTW en eventuele verzendkosten. De prijzen van Onlinepharmabox zijn opgebouwd uit de kostprijs van een product, de verwerkingskosten, verpakkingskosten, voorraadkosten en verzendkosten.

8.3 Onlinepharmabox heeft het recht om prijswijzigingen door te voeren. De prijs die verschijnt op de bestelbevestiging is het bedrag dat u verschuldigd bent aan Onlinepharmabox. Prijzen kunnen niet meer wijzigen wanneer ze op uw bestelbevestiging genoteerd staan.

9. Betaling

9.1 Bij het akkoord gaan met een bestelling dient de cliënt het volledige bedrag onmiddellijk te voldoen via één van de beschikbare betaalmethoden die aangegeven worden bij de bestelling.

Betalingen dienen voldaan te worden met behulp van een creditcard. U kunt daarbij gebruik maken van VISA en Mastercard.
De cliënt dient altijd de naam, vermeld op de creditcard, te gebruiken. Ook het kaartnummer, de vervaldatum en het controlegetal dienen ingevuld te worden. Een aantal bankinstellingen vragen daarnaast om een digitale handtekening (Digipass). Betalingen via creditcard worden altijd geverifieerd door de betreffende bankinstelling. Pas na de verificatie wordt het bedrag afgeschreven, na het factureren van de bestelling en indien de betaling geschiedt volgens de gestelde voorwaarden van de bankinstelling.

9.2 Ogone ziet er op toe dat er geen frauduleus gebruik gemaakt wordt van betalingsmiddelen, bijvoorbeeld door gegevensdiefstal of het vervalsen van betalingen. Ook eventuele betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door deze maatschappij. Onlinepharmabox kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor problemen inzake de betaling.

9.3 Onlinepharmabox verwerkt de bestelling van een cliënt op het moment dat zowel de bankinstelling en maatschappij Ogone hun akkoord verlenen betreffende de uit te voeren transactie. Op het moment dat één van deze twee partijen een transactie afkeurt, wordt de bestelling direct geannuleerd en wordt de cliënt daarvan op de hoogte gebracht per mail. In dit geval wordt een cliënt verzocht contact op te nemen met Ogone of zijn/haar bankinstelling.

9.4 Bestellingen en bijbehorende informatie worden automatisch verwerkt onder verantwoordelijkheid van Ogone. Dit zorgt er voor dat bank- of creditcardfraude voorkomen kan worden. Ogone en Onlinepharmabox zijn de enige twee partijen die beschikking hebben over de ingevoerde gegevens van een cliënt. Het incompleet opgeven en invullen van gegevens belemmert de voortgang van een transactie. Wanneer frauduleus gebruik van een betaalkaart wordt ontdekt, wordt dit genoteerd in relatie met de bijbehorende bestelling en kunnen de gegevens opgenomen worden in een lijst van wanbetalingen. Onlinepharmabox benadrukt dat de strenge gegevenscontroles het doel dienen om het betalen in het algemeen veiliger en minder frauduleus te maken.

10. Levering

10.1 De levering wordt enkel uitgevoerd door Onlinepharmabox.

10.2 Onlinepharmabox streeft er naar om bestellingen binnen 2 werkdagen te leveren bij de cliënt indien deze binnen België woont Bestellingen worden verzonden wanneer de bijbehorende transactie voltooid is.

10.3 Met het plaatsen van een bestelling gaat de cliënt akkoord met de regeling omtrent het ontvangen van goederen, het betalen van belastingen en eventueel bijkomende kosten als gevolg van problemen met de levering. Er is geen solidaire aansprakelijkheid in de persoon van Onlinepharmabox of Apr. V. Devigne

10.4 Onlinepharmabox werkt samen met DPD en BPost. Leveringen geschieden te allen tijde door één van deze partijen. Alleen op verzoek van een cliënt kan hiervan afgeweken worden. Voor de tarieven en de wachttijd aangaande het verzenden van een bestelling verwijst Onlinepharmabox naar: www.Onlinepharmabox.be/klantenservice/levering/. De cliënt heeft niet het recht om compensatie te claimen bij Onlinepharmabox in het geval dat een levering vertraagd is of verloren is door een vervoerder.

10.5 Bij het overdragen van het product bij levering wordt tegelijkertijd het risico overgebracht aan de koper. Een levering is voltooid op het moment dat de koper volgens de gekozen leveringsmethode het product heeft mogen ontvangen. Het automatische controlesysteem van de vervoerder zorgt voor het bewijs van terbeschikkingstelling. (Vraag bij Taxipost na of dit mogelijk is).

10.6 De cliënt dient altijd bij ontvangst van bestelde producten nagaan of het aangeleverde artikel zich in originele staat bevindt en geen schade heeft. Tevens dient de cliënt kennen te nemen van de geleverde instructies en gebruiksvoorwaarden.

10.7 Bij het herhaaldelijk niet in ontvangst nemen van een bestelling zendt de vervoerder het pakket automatisch terug naar Onlinepharmabox en wordt de cliënt hiervan op de hoogte gebracht per mail. De bestelling kan alsnog geleverd worden indien de cliënt de kosten voor een nieuwe verzending op zich neemt (ook in het geval dat de oorspronkelijke verzending gratis was). Indien de cliënt geen bestelling ontvangen heeft dient hij/zij dit altijd kenbaar te maken aan Onlinepharmabox welke informatie omtrent de levering op zal vragen bij de gekozen vervoerder. In het geval de vervoerder aangeeft de bestelling te hebben afgeleverd is Onlinepharmabox niet verplicht om een compensatiemaatregel te gebruiken.

10.8 Bij het aanleveren van een bestelling dient de koper direct de geleverde producten te controleren. Bij een incomplete levering, een beschadiging van één of meerdere producten of een verkeerde levering dient de cliënt gelijk contact op te nemen met Onlinepharmabox. De koper dient te allen tijde contact op te nemen met Onlinepharmabox of de apotheker indien er een verkeerd product is geleverd. Gebruik een onbekend product nimmer zonder advies van een medicus.

10.9 Doorverkoop van door Onlinepharmabox geleverde producten is op geen enkele wijze toegestaan voor cliënten.

11. Verzakingsrecht

11.1 Volgens de bepalingen in de wetgeving (wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010) aangaande de verkoop op afstand, behoudt de cliënt zich het recht voor om af te zien van zijn/haar aankoop (niet geldend voor het aanschaffen van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen) zonder verdere uitleg of sancties. Wettelijk bepaald is dat een cliënt een bedenktijd van veertien kalenderdagen heeft vanaf het moment van ontvangst om ontvangen producten retour te zenden aan Onlinepharmabox ter restitutie van het betaalde bedrag of ter omwisseling. Opgelet :Deze regeling is niet van toepassing op geneesmiddelen of medische hulpmiddelen nadat deze zijn verzonden. Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen worden niet terug genomen behalve in geval van gebrek. De kosten voor een retourzending zijn voor de rekening van de cliënt. Het terugzenden van producten dient in originele verpakking te geschieden, onbeschadigd en compleet. Bijgevoegd dient de leveringsbon te zijn. Een retourzending dient verzonden te worden naar het volgende adres: Onlinepharmabox, Antwerpsesteenweg 30, 9080 Lochristi, België.

11.2 Alleen goederen die onder de gestelde voorwaarden, binnen 14 kalenderdagen, retour zijn gezonden worden in behandeling genomen door Onlinepharmabox. Restitutie van het betaalde bedrag vindt kosteloos plaats (met uitzondering van de leveringskosten). Indien de verzendkosten toegewezen waren aan Onlinepharmabox, dan worden deze kosten van het restitutiebedrag afgetrokken. Ook in het geval van een initiële gratis verzending door Onlinepharmabox. Het restitueren van een betaald bedrag geschiedt binnen een termijn van maximaal 1 maand, beginnend vanaf het moment dat Onlinepharmabox de retourzending in zijn geheel ontvangen heeft. Bij elke vorm van incompleetheid of niet voldoen aan de gestelde voorwaarden behoudt Onlinepharmabox zich het recht voor om het verzoek tot restitutie niet in behandeling te nemen.

11.3 In het verzakingsrecht is een mogelijkheid opgenomen om van een bestelling af te zien voordat deze verzonden wordt. Via de contactpagina kunt u ons op de hoogte brengen van deze verzaking.

12. Garantie

12.1 Onlinepharmabox staat in voor een soepel verlopende levering van bestelde producten in de webshop op basis van de beschikbaar gestelde gegevens door een koper. Onlinepharmabox werkt als tussenpersoon en biedt geen enkele garantie op het bereiken van een bepaald of gewenst resultaat. Onlinepharmabox is de tussenpersoon die producten van producent naar consument transporteert. Elk artikel op Onlinepharmabox bevat een bijsluiter met daarin informatie betreffende de bruikbaarheid en kwaliteit van een product. Artikelen worden door Onlinepharmabox in de originele verpakking van de fabrikant geleverd. Een cliënt is verplicht om voor gebruik van enig artikel de instructies en gebruiksvoorwaarden goed door te nemen om elk risico uit te sluiten. Indien een koper twijfelt aan de werking van een product wordt deze verzocht direct contact op te nemen met de apotheker.

12.2 Op geen enkele wijze kunnen Onlinepharmabox of Apotheek V. Devigne verantwoordelijk worden gehouden indien een koper de wet- en regelgeving niet naleeft in het land van ontvangst. Onlinepharmabox of Apotheek V. Devigne kunnen uitsluitend aansprakelijk worden gesteld aangaande de waarde van een product, bepaald volgens de datum van verkoop en volgens de op dat moment geldende voorwaarden.

12.3 Onlinepharmabox is niet verantwoordelijk voor het eventueel oplopen van virussen en/of andere gevaarlijke of schadelijke elementen, noch voor het doorverwijzen naar andere sites waar eventueel schadelijke bestanden of software op geïnstalleerd staan. Onlinepharmabox wijst op de gevaren van internet en kan niet aansprakelijkheid worden gesteld indien er schade wordt geleden na een bezoek aan onze webshop. Verwijzingen (links) naar andere sites staan los van Onlinepharmabox en bieden geen aanbeveling of garantie over de juistheid en volledigheid van de desbetreffende sites (inclusief het schoon zijn op het gebied van virussen).

13. Aansprakelijkheid

13.1 Onlinepharmabox treedt uitsluitend op als tussenpersoon en is dientengevolge niet verantwoordelijk voor foutieve passages in bijsluiters van de fabrikant of eventuele technische mankementen aan de verzonden producten. Onlinepharmabox kan niet aansprakelijk worden gesteld omtrent de geschiktheid en verdraagbaarheid van bestelde artikelen en daaruit voortvloeiende bijwerkingen en/of nadelige gevolgen. Onlinepharmabox is tevens niet verantwoordelijk voor opgelopen schade als gevolg van gebrekkige verzorging of onzorgvuldig handelen omtrent het gebruik van bestelde producten (niet opvolgen van instructies in de buisluiter of onoplettendheid).

13.2 Onlinepharmabox, Apotheek V. Devigne en de apotheektitularis zijn niet aansprakelijk in het geval een fabrikant wijzigingen aanbrengt in door ons geleverde producten.

13.3 De aansprakelijkheid van Onlinepharmabox en de Apotheek V. Devigne beperkt zich tot het kostenbedrag van een gedane bestelling en kan op geen enkele wijze ingezet worden voor vergissingen of nalatigheden, ontstaan uit handelen volgens de genomen voorzorgsmaatregelen, vermeld in de presentatie van de goederen. Foto’s op Onlinepharmabox dienen uitsluitend ter ondersteuning van het artikel en houden geen enkele garantie in. Het kan voorkomen dat een product er in werkelijkheid anders uitziet dan op de getoonde foto. Restitutie op basis van andere verpakkingen is niet mogelijk. De koper dient bij een bestelling de productinformatie aandachtig door te lezen. Hierin staat de meest actuele informatie omtrent het gekozen product (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die gerespecteerd dienen te worden door de gebruiker.

13.4 Onlinepharmabox is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor aanpassingen van de gebruikersvoorwaarden, het onderbreken of in zijn geheel stopzetten van de website, dan wel een beperking van de toegankelijkheid van de webshop met eventuele gevolgen van een geringer productaanbod.

13.5 Op de site van Onlinepharmabox zijn links aanwezig met verwijzingen naar andere medisch gerelateerde websites. Ook kunnen er verwijzingen naar Onlinepharmabox zich voordoen op het internet. Apotheek V. Devigne en zijn apothekertitularis staan niet in contact met deze sites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op dergelijke websites. Het aansprakelijk stellen van Apotheek V. Devigne is dientengevolge niet mogelijk.

14. Intellectuele eigendomsrechten

Alle productinformatie op Onlinepharmabox bestaande uit teksten, foto's, tekeningen, films, beelden, data, e-shop productdatabank, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van Onlinepharmabox zijn auteursrechtelijk beschermd en de intellectuele rechten behoren toe aan Onlinepharmabox of derden.

Het is op geen enkele wijze toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Onlinepharmabox, de weergegeven informatie op te slaan, te kopiëren, wijzigingen aan te brengen, in de openbaarheid te brengen, te verspreiden, te verkopen, commercieel te gebruiken of op elke andere manier over te dragen aan derden of de rechten te verkopen aan anderen, op straffe van een schadevergoeding.

15. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

15.1 Het opslaan van persoonsgegevens van een cliënt door Onlinepharmabox is wettelijk verplicht bij verkoop op afstand. De verworven informatie wordt uitsluitend gebruikt om bestellingen vlot te kunnen verwerken. Indien de ingevulde gegevens niet compleet zijn behoudt Onlinepharmabox zich het recht voor om een bestelling ongeldig te verklaren en te annuleren.

15.2 Persoonlijke gegevens en verstrekte informatie worden door Onlinepharmabox vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet tot Bescherming Persoonlijke Levenssfeer (opgesteld op 8 december 1992). De koper kan zijn/haar gegevens inzien, controleren, verbeteren of schrappen. Onlinepharmabox verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden en zal op geen enkele wijze gegevensbestanden verkopen aan commerciële partijen. Onlinepharmabox verwijst tevens naar het Privacy beleid zoals vermeld op haar website welke intergraal deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

16. Nietigheid

Koper en verkoper erkennen dat elke koopovereenkomst evenwichtig is en zijn zich bewust van de wederzijdse rechten en verplichtingen. De eventuele nietigheid van een deel van een clausule betekent niet het nietig verklaren van de rest van de clausule of van de volledige overeenkomst. In het geval een clausule nietig blijkt te zijn, verplichten beide partijen zich er toe om in goede orde een nieuwe clausule op te stellen die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke overeenkomst in de buurt komt.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig hierop vermelde gegeven, zal exclusief het Belgisch recht van toepassing zijn en zal ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Apotheek V. Devigne uitsluitend bevoegd zijn.

Indien er een betwisting optreedt inzake het gebruik van Onlinepharmabox of beschikbaar gestelde informatie, zal exclusief het Belgisch recht van toepassing zijn. Indien er zich een geschil voordoet zal het Vrederecht of de rechterlijke macht van de maatschappelijke zetel van  enkel bevoegd zijn.

Winkelmandje

Uw winkelmandje is momenteel leeg.
Klik op een knop zoals hieronder om een product toe te voegen.

 ✚

OnlinePharmaBox.be maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Met uw bezoek aan onze website gaat u akkoord met onze Privacy Voorwaarden en het gebruik van deze cookies.
Verberg dit bericht.

Ik begrijp het